Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).

Správcem osobních údajů je organizace Městská divadla pražská, příspěvková organizace, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 (dále jen „Správce“).

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů, který je pověřen správcem dle předchozí věty, je společnost Perfect system, s.r.o., se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5. IČO 26480981.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, (v případě právnické osoby: obchodní firma, IČO, DIČ), adresa elektronické pošty, IP adresa, telefonní číslo a doručovací adresa, údaje nezbytné pro vedení účetnictví a údaje o uzavřených smlouvách (dále jen „osobní údaje“), a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na svých webových stránkách na adrese: www.mestskadivadlaprazska.cz (dále jen „internetové stránky“).

Účelem zpracování osobních údajů je zejména realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a také z vedení uživatelského účtu, vedení účetnictví, včetně fakturace a plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona o účetnictví, v platném a účinném znění, dodržování povinností Správce vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržování povinností vůči orgánům veřejné správy, souhlas kupujícího v těchto případech není vyžadován, neboť se jedná o plnění smlouvy, plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a oprávněný zájem Správce.

K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, a to jen v případě, že je zajištěna ochrana předávaných osobních údajů. Předání osobních údajů může být uskutečněno zejména: (i) poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků, (ii) poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení a (iii) poskytovatelům servisních služeb. Kromě osob přepravujících zboží a osob podílejících se na plnění smlouvy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Správce deklaruje, že používá vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, ztrátou, změnou, dalším poskytováním nebo použitím.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má následující práva: 
- Na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů v případě, že jím poskytnuté údaje jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
- Na výmaz osobních údajů v případě, že se jedná o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) kupující odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování, (iv) údaje byly zpracovány protiprávně, (v) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
- Na omezení zpracování osobních údajů v případě, že kupující nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování svých osobních údajů, může po Správci požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
- Na přenositelnost údajů v případě, že kupující chce, aby Správce osobních údajů, které zpracovává na základě uděleného souhlasu anebo na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, může kupující využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Správce žádosti kupujícího nevyhoví.
- Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy kupujícího nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky kupujícího ukončí bez zbytečného odkladu.
- Podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů, a to u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 17000 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat a současně v případě, kdy dochází ke zpracování osobních údajů kupujícího, má kupující právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Subjekt údajů může veškerá svá práva uplatnit u správce písemně v jeho sídle V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, na e-mailu divak@m-d-p.cz nebo telefonicky na +420 222 996 114.

Osobní údaje nejsou předávány do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

V souladu s ustanovením § 7 Zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, může být kupujícímu, kterému byly poskytnuty služby zasláno obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru) na jeho e-mail nebo uvedené telefonní číslo. Pro tyto účely není souhlas kupujícího vyžadován, neboť se jedná o oprávněný zájem organizace nabídnout svým zákazníků další služby. Souhlas se zasíláním obchodního sdělení je možné kdykoli odvolat.

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do počítače internetovým prohlížečem na žádost jednotlivých webových stránek prohlížených Vámi. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky byly dříve navštíveny, jestli je něco v košíku nebo jestli je uživatel přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

Webové stránky Městských divadel pražských používá následující kategorie Cookies: nezbytné Cookies, analytické a statistické Cookies a reklamní Cookies, přičemž používání analytických, statistických a reklamních Cookies probíhá po udělení souhlasu kupujícího.

V případě, že je možné provést nákup na webové stránce možné provést a plnit závazky prodávajícího z kupní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

Pro online inzerci využívá prodávající kromě jiného reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Pro službu remarketingu je využita cookie třetí strany. U společnosti Google se uživatelé mohou odhlásit od používání souborů cookie na stránce Nastavení reklam společnosti Google.