OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky příspěvkové organizace Městská divadla pražská se sídlem: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 00064297, DIČ: CZ00064297, pro prodej vstupenek, předplatného, dárkových poukazů a dalších služeb a zboží (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.mestskadivadlaprazska.cz a prostřednictvím prodejních míst prodávajícího (dále také „pokladny prodávajícího“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladnách prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mestskadivadlaprazska.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky s přechodem do nákupního košíku prodejního systému Colosseum Ticket společnosti Perfect System, s. r. o. (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.
1.3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.
1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
1.5. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar nebo výhru.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.8. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.
1.9. Běžná vstupenka i e-vstupenka se vystavují také pro vstupenky v rámci předplatného. Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou nabízenou předplatitelskou skupinu, nikoliv vstupenky na jednotlivá představení v předplatitelské skupině.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností, času nákupu a stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, respektive vyžaduje od kupujícího různý rozsah registrace (rychlá jednoduchá registrace, plná registrace).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání a nákupu produktů jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.
2.4. Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, zvláště poplatků spojených s náklady na balení a dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též souhrnně „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně: platba v hotovosti/kartou na pokladně prodávajícího; platba předem bankovním převodem z bank na území ČR; platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online); platba v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta); platba na fakturu se sjednanou splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek).
4.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaký konkrétní produkt a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží a předplatného, respektive o výdejních místech a čase výdeje předem zaplacených vstupenek. Předem zaplacené zboží (například knihy, divadelní programy, trička apod.) si lze osobně vyzvednout na výdejním místě určeném pro zboží nejdříve ve chvíli, kdy kupující obdrží informační e-mail z obchodního oddělení MDP, že je jeho zboží připraveno k vyzvednutí. Vybraný sortiment zboží je k dispozici v pokladnách prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.
4.3. Vstupenky a předplatné si lze obvykle rezervovat pomocí webového rozhraní nebo telefonicky pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu 7 kalendářních dní. V době kratší než 24 hodin před představením už nejsou rezervace obvykle možné, pouze přímý nákup vstupenek prostřednictvím webového rozhraní, v pokladnách prodávajícího a u smluvních prodejců. Rezervace učiněné dříve se tvoří se zkrácenou dobou platnosti, aby nezasahovaly do 48 hodin před představením.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoliv předání nebo darování vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen u e-vstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací MDP peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.
4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů včetně DPH.
4.6. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv dodat kupujícímu zboží, vstupenku nebo zahájit plnění služeb až po úplné úhradě celkové kupní ceny, a to zvláště v případech, kdy si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal produkty v celkové hodnotě přesahující 10 000 Kč vč. DPH, kdy se jedná o zboží s malou zásobou na skladě nebo z jiných důvodů s omezenou disponibilitou, kdy právní nebo jiné okolnosti vedou prodávajícího k tomuto postupu, když ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.). Uvedený postup platí jak pro zasílání a platbu formou dobírky kupujícímu, tak pro platbu na fakturu podnikateli, kde může prodávající kdykoliv vyžadovat zálohovou platbu formou uhrazení zálohové faktury před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Ze stejných důvodů omezuje prodávající počet položek nákupu v jedné prodejní transakci, a to obvykle maximálně na 10 položek.
4.8. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících zvláště u vstupenek, dále mohou být u všech produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. U vstupenek se typ a výše slevy tisknou na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího při vstupu do sálu o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, členství ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.).
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu, přičemž u některých produktů je prodávající osvobozen od uplatnění DPH podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to zejména u vstupenek.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, pokud se jedná o smlouvu o:
a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal;
h) dodávce novin, periodik nebo časopisů;
i) dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky, e-vstupenky);
j) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel, není-li podnikatelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně, písemně nebo e-mailem (viz 11. Kontaktní, odběrní a doručovací místa). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
5.3. Pokud dojde nákupem produktů k uzavření kupní smlouvy v pokladně prodávajícího nebo smluvního prodejce jen na základě předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě) nebo bez jakékoliv předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky, nemůže spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.
5.4. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.10. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.
5.11. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy – a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
5.12. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 5.11. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení.
5.13. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky na kartu na základě žádosti majitele vstupenek na obchodní oddělení do 14 dnů od data oznámení zrušení představení.
5.14. V případě, že je představení zrušeno či přesunuto, nevzniká držitelům vstupenky žádné právo na kompenzaci za náklady spojené s cestou na představení, náklady na ubytování, ani žádné jiné náklady.
5.15. Pokud je představení zrušeno do 30 minut po začátku představení, vzniká nárok na vrácení vstupného. Pokud je představení zrušeno po více než 30 minutách, nárok na vrácení vstupného nevzniká.
 
6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ
6.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů: osobní odběr na prodejních místech prodávajícího; poštou po ČR (včetně dobírky s platbou České poště); dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka, e-obsah).
6.2. Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jakou konkrétní službu, zboží nebo elektronický obsah jde, respektive podle času nákupu. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží a předplatného, respektive o výdejních místech a čase výdeje předem zaplacených vstupenek. Předem zaplacené zboží (například knihy, divadelní programy, trička apod.) si lze osobně vyzvednout na výdejním místě určeném pro zboží ve chvíli, kdy kupující obdrží informační e-mail z obchodního oddělení MDP, že je jeho zboží připraveno k vyzvednutí. Vybraný sortiment zboží je k dispozici v pokladnách prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.
6.3. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.5. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.7. Pokud si kupující zakoupené zboží nevyzvedne do 5 měsíců od okamžiku jeho zakoupení, propadne toto zboží zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal: 
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá, 
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v hlavní pokladně MDP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
7.5. V případě uplatnění reklamace písemnou formou je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 2 pracovních dnů.
7.6. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny složenkou či na účet, dle dohody.
7.7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně.
7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
7.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; odstranění vady opravou věci; přiměřenou slevu z kupní ceny; odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
7.11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.12. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.13. Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
7.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí: 
došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; 
použil-li kupující věc ještě před objevením vady; 
nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; 
prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; 
stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.15. Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
7.16. Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty představení kupujícím.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. MDP se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele ve smyslu § 420 odst. 2 občanského zákoníku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).
9.2. Správcem osobních údajů je organizace Městská divadla pražská, příspěvková organizace, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 (dále jen „Správce“).
9.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
9.4. Zpracovatelem osobních údajů, který je pověřen správcem dle předchozí věty, je společnost Perfect system, s.r.o., se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, IČO 26480981.
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6. Správce shromažďuje, uchovává a využívá následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, (v případě právnické osoby: obchodní firma, IČO, DIČ), adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“), a to zejména prostřednictvím kontaktního formuláře, umístěného na svých webových stránkách na adrese: www.mestskadivadlaprazska.cz (dále jen „internetové stránky“).
9.7. Účely pro zpracování osobních údajů jsou zejména realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a také z vedení uživatelského účtu, souhlas kupujícího v těchto případech není vyžadovaný, neboť se jedná o plnění smlouvy.
9.8. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, a to jen v případě, že je zajištěna ochrana předávaných osobních údajů. Předání osobních údajů může být uskutečněno zejména: (i) poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků, (ii) poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení a (iii) poskytovatelům servisních služeb. Kromě osob přepravujících zboží a osob podílejících se na plnění smlouvy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.11. Kupující má následující práva: 
- Na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů v případě, že jím poskytnuté údaje jsou nepřesné, neúplné či neaktuální. 
- Na výmaz osobních údajů v případě, že se jedná o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) kupující odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování, (iv) údaje byly zpracovány protiprávně, (v) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 
- Na omezení zpracování osobních údajů v případě, že kupující nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování svých osobních údajů, může po Správci požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. 
- Na přenositelnost údajů v případě, že kupující chce, aby Správce osobních údajů, které zpracovává na základě uděleného souhlasu anebo na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, může kupující využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Správce žádosti kupujícího nevyhoví. 
- Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy kupujícího nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky kupujícího ukončí bez zbytečného odkladu. 
- Podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů, a to u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 17000 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. 
- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat a současně v případě, kdy dochází ke zpracování osobních údajů kupujícího, má kupující právo získat k těmto osobním údajům přístup.
9.12. Subjekt údajů může veškerá svá práva uplatnit u správce písemně v jeho sídle V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, na e-mailu divak@m-d-p.cz nebo telefonicky na +420 222 996 114.
9.13. Osobní údaje nejsou předávány do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. V souladu s ustanovením § 7 Zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, může být kupujícímu, kterému byly poskytnuty služby zasláno obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru) na jeho e-mail nebo uvedené telefonní číslo. Pro tyto účely není souhlas kupujícího vyžadován, neboť se jedná o oprávněný zájem organizace nabídnout svým zákazníků další služby. Souhlas se zasíláním obchodního sdělení je možné kdykoli odvolat.
10.2. Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do počítače internetovým prohlížečem na žádost jednotlivých webových stránek prohlížených Vámi. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky byly dříve navštíveny, jestli je něco v košíku nebo jestli je uživatel přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.
10.3. Webové stránky Městských divadel pražských používá následující kategorie Cookies: nezbytné Cookies, analytické a statistické Cookies a reklamní Cookies, přičemž používání analytických a statistických Cookies spolu s reklamními Cookies probíhá po udělení souhlasu kupujícího.
10.4. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.
10.5. Pro online inzerci využívá prodávající kromě jiného reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Pro službu remarketingu je využita cookie třetí strany. U společnosti Google se uživatelé mohou odhlásit od používání souborů cookie na stránce Nastavení reklam společnosti Google.
 
11. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA
11.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) 9–17.30 hodin na rezervace@m-d-p.cz, +420 222 996 114. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.
11.2. Odběrnými (výdejními) místy pro vstupenky objednané v internetovém obchodě jsou všechny pokladny prodávajícího v jejich běžné provozní době, a to včetně večerních pokladen prodávajícího.
11.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané v internetovém obchodě je centrální pokladna MDP, otevřená po–pá 11.00 -19.00 (provozní doba pro účely výdeje zboží objednaného z internetového obchodu), pokud není mimořádně určeno jinak.
11.4. Vybraný sortiment zboží lze zakoupit i bez předchozí platby v internetovém obchodě přímo v pokladnách prodejce, zvláště v centrální pokladně MDP, po–pá 11.00 –19.00, pokud není mimořádně určeno jinak.
11.5. Kupující je o doručení objednaného zboží nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy jsou závislé na způsobu dopravy, který si kupující zvolí v rámci svého košíku.
11.6. V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.
11.7. Při nákupu produktů nebo při jiných vhodných příležitostech může být kupující informován o dalších kontaktech na prodávajícího (další telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), zejména při nákupu předplatného nebo při využití dalších věrnostních programů nebo pokud jde o podnikatele.
11.8. Součástí obchodních podmínek je Návštěvní řád. Kupující je povinen jej respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.
 
12. ONLINE ZÁZNAMY A PŘEDSTAVENÍ
12.1. Prodávající u některých představení nabízí zhlédnutí představení formou online přenosu, případně záznamu dostupného na stránkách prodávajícího (dále též jako „Online přenos“).
12.2. V případě zájmu o zhlédnutí Online přenosu je nezbytné zřízení uživatelského účtu a zakoupení elektronické vstupenky (dále též jako „E-vstupenka“). E-vstupenka obsahuje heslo a odkaz, jehož prostřednictvím bude kupující přesměrován na stránky, na nichž je video umístěno. Po zadání hesla bude kupujícímu umožněno zhlédnout Online přenos.
12.3. Prodávající deklaruje, že pro bezproblémové přehrání Online přenosu je nutné, aby byla kupujícím zajištěna minimální rychlost 2Mbps. Prodávající nenese odpovědnost za technické problémy s přehráním Online přenosu způsobené nedostatečnou rychlostí, případně omezením množství stahovaných dat v rámci internetového připojení, na kterém je kupujícím Online přenos přehráván.
12.4. Prodávající neodpovídá za problémy s přehráním Online přenosu v důsledku pochybení kupujícího či technických potíží v rámci zařízení či internetového připojení, jehož prostřednictvím je kupující připojen, případně jakýchkoli dalších technických problémů, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.
12.5. Kupující je oprávněn zhlédnout Online přenos pouze jednorázově, pro osobní potřebu a v souladu s těmito obchodními podmínkami. Kupující není oprávněn užívat Online přenos pro komerční účely nebo veřejné produkce, pořizovat kopie / rozmnoženiny, půjčovat, prodávat, vysílat ani jinak šířit a jinak užívat Online přenos v rozporu se zákony o právu autorském, jinými zákony nebo těmito obchodními podmínkami.
12.6. Online přenos je chráněn autorským právem a dalšími předpisy o ochraně duševního vlastnictví.
12.7. V případě poruchy, výpadku nebo jiného nedostatku, který má za následek, že není možné Online přenos přehrát a který je způsobený ze strany prodávajícího, má kupující nárok na vrácení ceny E-vstupenky.
 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
13.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.
13.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
13.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.
13.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
V Praze dne 25. 5. 2018