MDP PRO UKRAJINU: IMAGINE UA MDP PRO UKRAJINU: IMAGINE UA MDP PRO UKRAJINU: IMAGINE UA

MDP PRO UKRAJINU: IMAGINE UA

Mezi uprchlíky, kteří v uplynulých třech měsících opustili své domovy a práci na válkou sužované Ukrajině, jsou i stovky umělců, ať už profesionálů či studentů. V MDP hledáme způsoby, jak jim umožnit pokračovat v umělecké práci v České republice. Proto vyhlašujeme otevřenou výzvu pro ukrajinské umělce a jejich spolupracovníky, která je součástí našeho dlouhodobého programu podpory ukrajinských umělců IMAGINE UA.

loga_nova/ua.png

ПРАЗЬКІ МІСЬКІ ТЕАТРИ ОГОЛОШУЮТЬ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ ТА ЇХНІХ ТВОРЧИХ КОМАНД

Розуміючи складні виклики нашого часу, Празькі міські театри хочуть запропонувати українським митцям, які переїхали до Чеської Республіки внаслідок воєнного конфлікту в Україні, можливість продовжити перервану творчу роботу. Празькі міські театри також звертаються до студентів творчих ВНЗ, які мають навчальні проекти.

Яка послідовність дій?

1.
Українські або українсько-чеські мистецькі колективи відправлять короткий опис проекту, включаючи технічні та фінансові потреби, до Празьких міських театрів.

2.
Ми вивчимо представлені проекти, зустрінемося з творцями особисто або онлайн і обговоримо виробничу, художню, рекламну, технічну та фінансову підтримку. Українським студентам творчих спеціальностей, окрім підтримки навчальних проектів, ми також пропонуємо стажування в театрі та інші альтернативні форм вивчення пероформативного мистецтва.

3.
Якщо у вас немає сформульованого арт-проекту, будь ласка, надішліть нам своє резюме. Ми постараємося зв'язати вас з мистецькими колективами або митцями з інших проектів.

Хто ми?

Празькі міські театри є культурною організацією, створеною містом Прага. Це один з найбільших чеських драматичних театрів. В даний час він працює на трьох сценах - ABC, Comedy і Rococo. З сезону 2018/19 в театрі реалізується художня концепція директора Даніеля Пржібіля та художнього керівника Міхала Дочекала за принципом відкритого, активного та соціально залученого культурного закладу. У 2019, 2020 та 2021 роках Празькі міські театри претендували на номінацію «Театр року» в рамках Премії театральних критиків і отримали нагороду у 2019 році. Трупа Празьких міських театрів виконує понад п'ятсот вистав на рік на своїх празьких сценах, а ще сорок – на гастролях по всій Чехії. Більше сотні інших культурних заходів організовуються Празькими міськими театрами в партнерстві з іншими організаціями. З 2018 року Празькі міські театри є єдиним чеським театром, який є членом престижної міжнародної театральної платформи UTE (Об’єднання європейських театрів). Ми співпрацюємо зі своїми європейськими партнерами щодо взаємних обмінів та створення копродукції.

Хто ви?

Надсилайте проектні пропозиції та резюме чеською, англійською або українською мовами на електронну пошту: anna.turlo@m-d-p.cz. Координаторка чесько-українських проектів нашого театру, Анна Турло, українська режисерка, буде рада відповісти на будь-які питання, які у вас можуть виникнути.loga_nova/cz.png

OTEVŘENÁ VÝZVA MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH PRO UKRAJINSKÉ UMĚLCE A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY

Městská divadla pražská chtějí prostřednictvím této výzvy nabídnout ukrajinským umělcům, pobývajícím nyní v Česku v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, možnost pokračovat v přerušené umělecké práci. Výzvou oslovují Městská divadla pražská také ukrajinské studenty se školními projekty.

Jak postupovat?

1.
Ukrajinské nebo ukrajinsko-české umělecké týmy zašlou Městským divadlům pražským stručný popis projektu včetně technické i finanční náročnosti.

2.
Předložené projekty prostudujeme, s tvůrci se osobně sejdeme nebo spojíme online a společně prodiskutujeme produkční, uměleckou, propagační, technickou a finanční podporu. Ukrajinským studentům kromě podpory jejich školních projektů nabízíme také možnost studijních stáží a dalších náhradních forem studia uměleckých oborů.

3.
Pokud nemáte zformulovaný umělecký projekt, zašlete nám profesní životopis. Zkusíme vás propojit s jinými uměleckými týmy nebo umělci z dalších oborů.

Kdo jsme my?

Městská divadla pražská je kulturní organizace zřizovaná Hlavním městem Prahou. Patří mezi největší česká činoherní divadla. V současné době působí na třech scénách - ABC, Komedie a Rokoko. Od sezony 2018/19 naplňují uměleckou koncepci ředitele Daniela Přibyla a uměleckého šéfa Michala Dočekala založenou na principu otevřené, činorodé a společensky angažované kulturní instituce. V letech 2019, 2020 a 2021 byla Městská divadla pražská nominována na Divadlo roku v Cenách divadelní kritiky, roce 2019 tuto cenu vyhrála. Umělecký soubor Městských divadel pražských odehraje ročně na svých pražských scénách přes pět set představení, dalších čtyřicet pak na zájezdech po celé České republice. Přes sto dalších kulturních akcí Městská divadla pražská spolupořádají. Městská divadla pražská jsou od roku 2018 jako jediné české divadlo členem prestižní mezinárodní networkingové platformy UTE (Unie evropských divadel). Se svými evropskými partnery spolupracují na recipročních výměnách i na vzniku koprodukčních inscenací.

A kdo jste vy?

Návrhy projektů a životopisy zasílejte v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce na email: anna.turlo@m-d-p.cz. Koordinátorka všech česko-ukrajinských aktivit Městských divadel pražských, ukrajinská režisérka Anna Turlo, ráda zodpoví vaše případné dotazy.


loga_nova/uk.png

PRAGUE CITY THEATRES ANNOUNCE AN OPEN CALL FOR UKRAINIAN ARTISTS AND THEIR COLLABORATORS

Through this challenge, the Prague City Theatres want to offer Ukrainian artists currently residing in the Czech Republic as a result of the war conflict in Ukraine the opportunity to continue their interrupted artistic work. Prague City Theatres are also appealing to students, who are making their projects.

How to proceed with the application?

1.
Ukrainian or Ukrainian-Czech art teams will send a brief description of the project, including technical and financial request, to the Prague City Theatres.

2.
We will study the submitted projects, meet with the creators in person or connect online and discuss production, artistic, promotional, technical and financial support. In addition to supporting their study projects, we also offer Ukrainian students the possibility of internships and other alternative forms of studing performative arts.

3.
If you do not have a formulated art project, please send us your professional CV. We will try to connect you with art teams or artists from other projects.

Who are we?

Prague City Theatres is a cultural organization established by the City of Prague. It is one of the largest Czech drama theatres. We currently work on three stages - ABC, Comedy and Rococo. Since the 2018/19 season, the theatres have been fulfilling the artistic concept of director Daniel Přibyl and artistic director Michal Dočekal based on the principle of an open, active and socially engaged cultural institution. In 2019, 2020 and 2021, Prague City Theatres were nominated for Theatre of the Year at the Theatre Critics Awards, winning the award in 2019. The artistic ensemble of the Prague City Theatres performs over five hundred performances a year on its Prague stages, and another forty on tours throughout the Czech Republic. Over a hundred other cultural events are co-organized by the Prague City Theatres. Since 2018, Prague City Theatres have been the only Czech theatre to be a member of the prestigious international networking platform UTE (Union of the Theatres of Europe). They cooperate with their European partners on reciprocal exchanges and on the creation of co-productions.

And who are you?

Send project proposals and CVs in Czech, English or Ukrainian to email: anna.turlo@m-d-p.cz. The coordinator of the Czech-Ukrainian activities of the Prague City Theatres, Anna Turlo, the Ukrainian director, will be happy to answer any questions you may have.