NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1.     Návštěvní řád MDP je součástí obchodních podmínek MDP. Kupující (dále také „návštěvník“ nebo „divák“) je povinen jej respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.

2.     Zakoupením vstupenky divák souhlasí s obchodními podmínkami MDP a tímto návštěvním řádem MDP a zavazuje se k jeho dodržování. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.

3.     Návštěvním řádem MDP nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinností plynoucích z organizačních pokynů.

4.     Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním útržkem, a opravňuje pouze k jednomu vstupu do MDP. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. S takovou vstupenkou nelze vpustit jejího držitele do divadelního sálu. Padělání vstupenky je trestné. Kontrolu vstupenek provádí osobně hledištní personál.

5.     Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu. Divák je tedy povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor MDP a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka MDP platí výhradně v uvedený den, hodinu, s uvedením řady a místa. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada, nelze vystavit duplikát. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do MDP. Každý divák s vyznačením ZTP na vstupence je povinen předložit spolu se vstupenkou průkaz ZTP.

6.     Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je poskytováno v určeném termínu).

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit.Cumque dicta non quibusdam suscipit?Dolore laboriosam minima quasi sequi veritatis voluptate.

7.     Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

8.     Návštěvník je povinen respektovat pokyny hledištního personálu, bezpečnostní služby a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů.

.9.     Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám (příp. je vyvést bez nároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce, nedodržují návštěvní řád a nedbají pokynů pověřených zástupců MDP.

10.     Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.

11.    Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata, výjimku tvoří vodicí a asistenční psi u zdravotně postižených    osob.

12.     Do foyer divadla ABC je zajištěn bezbariérový přístup pouze na balkon, a to přes služební vchod do divadla z ulice V Jámě 699/1. Do foyer divadla Rokoko je zajištěn bezbariérový přístup pouze přes recepci hotelu Rokoko (Václavské náměstí 38). Do foyer divadla Komedie je zajištěn bezbariérový přístup pouze přes garáže GFŘ (Vladislavova 4). Návštěvu vozíčkáře je nutno dopředu nahlásit na obchodním oddělení nebo na pokladnách MDP.

13.     Budova divadla (s výjimkou divadla Komedie, kde je budova divadla otevřena již od dopoledne díky provozu kavárny) se otevírá 60 min. před začátkem představení, vstup do sálu je umožněn 30 min. před začátkem představení.

14.     Pozdě příchozím nemusí být dovolen vstup do hlediště. Vyplatí se přijít včas. Divák se pohodlně usadí na své místo a stihne si ztišit telefon či jiné elektronické zařízení, neboť jejich používání během představení není dovoleno.

15.     Divákovi, který přijde po začátku představení, může být umožněn vstup do sálu pouze do lóží, na balkon, na nejbližší volný přístavek nebo případně na krajní místo v přízemí hlediště.

16.     MDP doporučují divákům uložit si zavazadla a svrchní oděv bezplatně do divadelní šatny (v případě divadla Komedie do zamykatelných skříněk). Rozměrná zavazadla si divák ukládá povinně do divadelní šatny (skříněk). Diváci odkládají svrchní oděv a jiné předměty v šatně proti číslu, jímž se musí při vyzvedávání prokázat (vyjma divadla Komedie, kde věci ukládají do zamykatelných skříněk). Poplatek za šatnu je zahrnutý v ceně vstupenky. Pokud se diváci číslem neprokážou, musí uschovanou věc přesně popsat a bude jim vydána po skončení provozu šatny. MDP odpovídají jen za věci, které převzala do úschovy v prostoru k tomu určenému.

17.     MDP neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně a nenesou odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí diváka, přičemž jakékoliv cennosti včetně svršků v hodnotě vyšší než 10 000 Kč k úschově po dobu představení má návštěvník povinnost označit předem personálu šatny, aby byly uschovány na zvlášť určené místo. V opačném případě za škodu na takových věcech MDP neodpovídají.

18.    Diváci nesmí do úschovy v šatně odkládat věci zapáchající, hořlaviny, věci, které by poškodily ostatní oděvy, zbraně a jiné nebezpečné předměty.

19.     Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu MDP, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny podle příslušných právních předpisů.

20.     Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje. V MDP jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávek. Je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.

21.     Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného technikům, hercům, zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka MDP.

22.     Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor. Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je pro ně tou správnou volbou.

23.     V průběhu představení jsou diváci povinni mít ztišený mobilní telefon. V průběhu představení jsou dále všichni diváci povinni ve foyer, v bufetu a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno. Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.

24.    V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit personálu MDP, který zajistí pomoc a v případě potřeby přivolá lékaře.

25.     V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny v prostoru foyer divadla.

26.    Upozorňujeme, že MDP neodpovídají za vstupenky ani organizaci akcí v režimu „PRONÁJEM“, u kterých nejsou pořadateli, ale pouze zajišťují hledištní služby.

27.    Divákům je ve všech prostorách divadla zakázáno

a)   kouřit (včetně elektronických cigaret), 

b)   používat otevřený oheň,

c)   poškozovat budovu a vybavení interiéru,

d)   vhazovat předměty na jeviště a do hlediště,

e)   pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele,

.f)   telefonovat v hledišti během představení.


28.     Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.

29.    Změna programu vyhrazena. Při změně představení či zrušení představení se divák řídí dle ustanovení Obchodních podmínek MDP.

30.     MDP si vyhrazují právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu.

Děkujeme za pochopení a respektování ustanovení Návštěvního řádu MDP. Návštěvní řád je viditelně umístěn také v prostoru šatny divadla.