VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OPRAVA KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Sídlem: V Jámě 1, 110 00 Praha 1 
Zastoupený: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
IČ: 00 06 42 97 
Kontaktní osoba: Barbara Jaabouk Janů 
Telefon: +420 721 981 410 
E-mail: barbara.janu@m-d-p.cz

V Praze dne 29. 10. 2020
Věc: Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava kancelářských prostor II.“. Bližší specifikace v příloze této Výzvy „Příloha č. 1. Cenová nabídka a Specifikace“. Zadavatel zasílá v příloze výzvu k jednání podepsanou osobou oprávněnou za zadavatele jednat.  Prohlídka místa plnění se koná dne 30. 10. v 11.00 hod na adrese V Jámě 10, Praha 1.  Lhůta pro podání nabídky končí 12. listopadu 2020 v 14.00 hodin. Nabídku dodavatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Kontaktní údaje pro odevzdání nabídky jsou následující: barbara.janu@m-d-p.c.  V předmětu e-mailu bude uvedeno:  NABÍDKA - „Oprava kancelářských prostor II.“.

DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Sídlem: V Jámě 1, 110 00 Praha 1

Zastoupený: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
IČ: 00 06 42 97 
Kontaktní osoba: Barbara Jaabouk Janů 
Telefon: +420 721 981 410 
E-mail: barbara.janu@m-d-p.cz

V Praze dne 10. 11. 2020 

Věc: Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávkový automobil s přívěsem“. Bližší specifikace v příloze této Výzvy „Příloha č. 1. Cenová nabídka a Specifikace“. Zadavatel zasílá v příloze výzvu k jednání podepsanou osobou oprávněnou za zadavatele jednat.  Lhůta pro podání nabídky končí 19. 11. 2020 do 12.00 hodin.  Nabídku dodavatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Kontaktní údaje pro odevzdání nabídky jsou následující: barbara.janu@m-d-p.c.  V předmětu e-mailu bude uvedeno: NABÍDKA - „Dodávkový automobil s přívěsem“.