VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PGASTRO VYBAVENÍ PRO KLUB A KAVÁRNU DIVADLA ABC

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Sídlem: V Jámě 1, 110 00 Praha 1 
Zastoupený: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
IČ: 00 06 42 97 
Kontaktní osoba: Barbara Jaabouk Janů 
Telefon: +420 721 981 410 
E-mail: barbara.janu@m-d-p.cz

V Praze dne 14. 7. 2020
Věc: Výzva k podání nabídky

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Gastro vybavení pro Klub a kavárnu divadla ABC“. Bližší specifikace v příloze této Výzvy „Příloha č. 1. Cenová nabídka a Specifikace“. Zadavatel zasílá v příloze výzvu k jednání podepsanou osobou oprávněnou za zadavatele jednat.  Lhůta pro podání nabídky končí 21. července 2020 v 11:00 hodin.  Nabídku dodavatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Kontaktní údaje pro odevzdání nabídky jsou následující: barbara.janu@m-d-p.cz. V předmětu e-mailu bude uvedeno: NABÍDKA - „Gastro vybavení pro Klub a kavárnu divadla ABC“.